Kết cấu hạ tầng của nền kinh tế tri thức

Mọi người đều biết Kết cấu hạ tầng.

Mọi người đều biết nền Kinh tế Tri thức.

Nói đến kết cấu hạ tầng là nói đến các công cụ và phương tiện sử dụng các kết cấu hạ tầng đó.

Vậy các Kết cấu hạ tầng của nền Kinh tế Tri thức là gì?

Vậy các Công cụ và Phương tiện của nền Kinh tế Tri thức là gì?

Trong toán học có những định lý chứng minh sự tồn tại của một cái gì đó, như sự tồn tại nghiệm của một phương trình, sự tồn tại điểm bất động dưới một ánh xạ, của một cái gì đó có đặc tính đặc biệt, nhưng để xác định được cái tồn tại đó cụ thể ở đâu là một vấn đề nan giải. Kết cấu hạ tầng của nền kinh tế tri thức cũng vậy.

Một nền kinh tế không có kết cấu hạ tầng của nó thì nền kinh tế đó có tồn tại hay không?

Không có kết cấu hạ tầng của nền kinh tế tri thức thì làm sao phát triển nhanh chóng nền kinh tế tri thức được? Không biết kết cấu hạ tầng của nền kinh tế tri thức thì có thể phát triển kinh tế tri thức của đất nước nhanh chóng hay không?

Nền kinh tế tri thức có kết cấu hạ tầng của nó hay không? Nếu không có thì nền kinh tế này không có xương sống. Nói nền kinh tế tri thức không có kết cấu hạ tầng đặc thù của riêng nó thì khác nào nói một người không có xương.

Con người có rất nhiều thứ, như bộ xương, hệ tuần hoàn, các cơ quan, nhưng nhận thức của con người về những gì bên trong của mình vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Điều đó không có nghĩa là những thứ bên trong đó không tồn tại. Kết cấu hạ tầng của nền kinh tế tri thức cũng vậy. Biết nó tồn tại, nhưng không biết nó rõ ràng thì không bác bỏ được vì lý do nó không rõ ràng. Vậy như thế nó là một thứ hoàn toàn mới, và nó phải được coi là ngành kinh tế hoàn toàn mới.

Tốc độ phát triển rất nhanh của tiến trình toàn cầu hoá tạo ra những vấn đề hoàn toàn mới của thế giới.

Không thấy được kết cấu hạ tầng của nền kinh tế tri thức thì không thể tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trong nền kinh tế tri thức.

Phát triển kết cấu hạ tầng của nền kinh tế tri thức là giải pháp tổng thể nâng lên trình độ mới của nền kinh tế. Đó là phương thức phát triển nhanh và bền vững của nền kinh tế, không tốn kém ngân sách của nhà nước.

VÀI NÉT VỀ NỀN KINH TRI THỨC

Nền kinh tế truyền thống đặt trọng tâm vào việc sản xuất và trao đổi các tạo phẩm vật thể.

Nền kinh tế tri thức đặt trọng tâm vào việc sản xuất và trao đổi các tạo phẩm phi vật thể.

Kết cấu hạ tầng của nền kinh tế truyền thống làm cho quá trình sản xuất và trao đổi các tạo phẩm vật thể nhanh chóng, thuận tiện. Kết cấu hạ tầng của nền kinh tế tri thức làm cho quá trình sản xuất ra các tạo phẩm phi vật thể và trao đổi chúng trở nên nhanh chóng thuận lợi.

Nền kinh tế tri thức có những thứ mà trước đây chưa hề có.

Nền kinh tế tri thức có các loại sản phẩm gì, sự phân ngành ra sao, các cơ cấu, động thái phát triển thế nào, các số liệu thống kê tương ứng ra sao?

Để trả lời câu hỏi này thì cần phải trả lời các tạo phẩm phi vật thể được sản xuất như thế nào.

Các tạo phẩm phi vật thể ở nhiều tầng mức, đẳng cấp khác nhau.

Phương thức cài đặt, phương thức ảo hoá, phương thức phát triển các thặng dư kết hợp.

Những tạo phẩm phi vật thể như thế nào sẽ chi phối được xã hội, chi phối được thế giới?

Nếu thời của C. Mác, mà việc sản xuất ra các tạo phẩm vật thể chiếm ưu thế, có máy móc và đại công nghiệp thì trong nền kinh tế tri thức, cái gì tương đương với máy móc, cái gì tương đương với đại công nghiệp. Trong nền kinh tế tri thức cái tương đương với máy móc vào thời của C. Mác là các chủ thể phi vật thể, cái tương đương với đại công nghiệp vào thời của C. Mác là đại trí nghiệp.

Tính vượt trước của sự vận hành của các chủ thể phi vật thể. Chính đặc tính này đã tạo nên một thứ thuộc về tương lai. Nhưng biến tương lai đó thành hiện thực thì cần phải giành được thắng lợi trong các cuộc cạnh tranh hướng tới tương lai của những chủ thể phi vật thể dạng khác.

Các chủ thể phi vật thể nào sẽ chi phối xã hội trong hiện tại và tương lai?

Môi trường phi vật thể cục bộ tạo nên những kết hợp đặc thù.

Chủ thể có những sức mạnh gì chi phối, có cách thức điều khiển, kiểm soát các tiến trình trong khuôn khổ như thế nào, những nguồn lực nào có thể được huy động, phương thức tác động mà có thể dẫn đến những kết quả đặc thù. Như thế yếu tố thời gian được tính tới như thế nào?

Đó là cách thức tận dụng được những kết hợp vượt qua các giới hạn không gian và thời gian. Chúng có những công cụ, những vũ khí của riêng nó.

Chúng sử dụng các kết cấu hạ tầng để tạo nên những kết hợp đặc thù.

Kích hoạt các đối tượng ra sao để sẵn sàng can thiệp trong những tình huống bất thường, vạch ra được những biện pháp ngăn trở. Nâng đỡ các tiến trình có triển vọng. Thực hiện sự điều phối luân phiên các nguồn lực để đạt được sự kiểm soát tối ưu. Người ta phải xây dựng cơ cấu giám sát tức khắc thấy ngay được sự xuất hiện của các nguy cơ, phân loại tầng mức các nguy cơ để có phương án phòng trừ.

Như vậy cần có các tạo phẩm phi vật thể phòng vệ, cảnh báo, loại trừ nguy cơ, tiếp biến kết hợp mới.

Chủ thể phi vật thể phải bao quát, chi phối được tất cả các tiến trình, các trạng thái đã lộ diện và khai phá ra những tầng vỉa mới. Làm thế nào để đạt được điều này?

Chủ thể phi vật thể buộc các doanh nghiệp phải liên kết lại với nhau, hình thành nên sức cạnh tranh mới. Sự cạnh tranh này dựa trên sự hy sinh của nhiều doanh nghiệp tham gia các cuộc thử nghiệm tìm ra những cái mới.

Cuộc chiến tranh kinh tế hiện đại có những phương thức và thủ đoạn đặc biệt. Người ta phải có những cách thức tác động tới nền kinh tế, luôn thay đổi nền kinh tế. Những phương thức và thủ đoạn mới trong phát triển kinh tế là các kết cấu hạ tầng của nền kinh tế tri thức.

Số lượng chủ thể phi vật thể là con số khổng lồ.

Tiến trình sáng tạo của chủ thể phi vật thể.

Sự sáng tạo tập thể của các chủ thể phi vật thể.

Chủ thể phi vật thể tạo nên những kết hợp mới với các tạo phẩm phi vật thể, các vật thể, các chủ thể phi vật thể nào đó và vận hành được chúng, truy nhập, khai thác được chúng.

Sự sản xuất ra các chủ thể phi vật thể tạo nên sự phân công lao động xã hội mới như thế nào?

Khi một cái gì đó đã có những chủ thể phi vật thể mới được vận hành, và chúng khai thác được các nguồn lực, các chủ thể phi vật thể khác, khai thác được những khía cạnh mới của chúng.

Cài đặt chủ thể vào xã hội: các cuộc cách mạng, sự tuyên truyền, sự thử nghiệm theo cách gì đó.

Con người đã tạo ra vật thể để tiếp nhận được tạo phẩm phi vật thể do con người tạo ra để tác động được vào đối tượng nào đó.

MỘT VÀI VÍ DỤ VỀ CÁC KẾT CẤU HẠ TẦNG

CỦA NỀN KINH TẾ TRI THỨC

“Một người lo bằng kho người làm” (tục ngữ). Như vậy có cách thức để một người bằng được nhiều người. Đó là một loại kết cấu hạ tầng. Vậy làm thế nào mà “lo” được? Một người lo sẽ làm được những gì hơn người khác. “Người lo” là người thế nào? Làm thế nào trở thành được “người lo”?

“Ba năm ở với người đần. Chẳng bằng một lúc đứng gần người khôn” (tục ngữ). Như vậy có cách thức để một người nhanh chóng trở nên khôn. Đó là một loại kết cấu hạ tầng để làm cho người khác nhanh chóng khôn hơn. Vậy người khôn sẽ làm gì để rút ngắn tiến trình trở nên khôn hơn của người khác. Ở gần người khôn thì rút ngắn được tiến trình. Thế nào là “người khôn” hiện tại và “người khôn” tương lai?

“Khôn độc không bằng ngốc đàn” (tục ngữ). Cái khôn của một cá nhân không bằng cái ngốc của một tập thể. Vậy cái khôn của một tập thể sẽ khôn gấp bao nhiêu lần cái khôn của một cá nhân? Chắc là gấp rất rất nhiều lần. Có cách nào hình thành nên trí tuệ tập thể, sự sáng tạo tập thể, trí tuệ xã hội, sự sáng tạo xã hội? Như vậy có cách để tạo nên sự vượt trội về cái khôn cá nhân, sự sáng tạo cá nhân. Đó là một loại kết cấu hạ tầng để làm cho một tập thể nhanh chóng khôn hơn.

Có cách nào để đất nước phát triển nhanh chóng đuổi kịp các nước tiên tiến trong vài ba chục năm hay không? Thiết lập điều hành kinh tế siêu vĩ mô sẽ rút ngắn được tiến trình phát triển đuổi kịp các nước tiên tiến. Đó là một kết cấu hạ tầng của nền kinh tế tri thức. Kết cấu hạ tầng này ở tầng mức siêu vĩ mô. Hoạt động thực tế siêu vĩ mô có nhiều nhánh khác nhau, có nhánh tạo ra các loại quyền lực xã hội mới, các nhánh tác động vào tư duy của xã hội, vạch ra được tương lai mà xã hội cần phải ứng xử.

Có cách nào phát triển các loại tư bản mới, đẳng cấp cao ở Việt Nam hay không? Đó cũng là kết cấu hạ tầng của nền kinh tế tri thức.

Các kết cấu hạ tầng của nền kinh tế tri thức có nhiều tầng mức khác nhau. Có loại mang tính toàn cục, có loại mang tính cục bộ và chúng có số lượng rất lớn.

Trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội có những kết cấu hạ tầng đặc thù.

Con đường nhận thức hiện đại

Cái phi vật thể len lỏi trong mọi thứ đặt ra những vấn đề hoàn toàn mới về nhận thức và tư duy và đòi hỏi trình độ mới về tư duy.

Bây giờ việc tìm ra cái mới mang tính đột phá là điều bình thường, thậm chí là điều được trông đợi để làm những gì phi thường. Bây giờ không chỉ còn cải tạo thế giới mà tạo nên thế giới mới. Thế giới ảo là ví dụ hùng hồn của một thế giới mới.

Nhận thức được những chủ thể gì đang vận hành, những chủ thể gì có thể được vận hành, những chủ thể gì có thể được tạo ra?

Phát hiện ra mầm mống của sự phát triển, dù là nhỏ nhất và có khả năng khai thác, làm gia tăng sự phát triển đó, bảo đảm cho sự phát triển mang tính bền vững. Xác định các cơ hội mới có thể được khai thác như thế nào? Cạnh tranh hiệu quả hơn, phí tổn ít hơn. So sánh được các phí tổn, các cơ hội, các thách thức.

Phát hiện ra các phương thức mới để phát triển.

Thấy được công việc có triển vọng, thấy được cách làm, nhưng làm thế nào cho tốt thì lại khác. Làm thế nào cho đạt được kết quả nhanh hơn, tốt hơn, có cách làm mới hơn, tác động rộng khắp hơn.

Các kiến thức chuyên sâu.

Các dự án lớn về khoa học, công nghệ. Chỉ ra được các dự án lớn làm thay đổi năng lực sáng tạo của cả dân tộc.

Các dự án lớn về thử nghiệm xã hội. Phát hiện các thử nghiệm xã hội trong kinh doanh, trong liên kết doanh nghiệp.

Hiểu được các thành quả trí tuệ của nhân loại. Tư duy siêu vĩ mô, hành động siêu vĩ mô. Phương pháp tư duy trong các bình diện vi mô, vĩ mô, siêu vĩ mô, phương pháp nâng cao trình độ tư duy. Trí tuệ tập thể không phải tự nhiên mà có. Trí tuệ tập thể còn hoạt động ở tầng mức nào? Trí tuệ tập thể ở tầm siêu vĩ mô mà hoạt động khác với trí tuệ tập thể ở tầm mức vĩ mô, tầm mức vi mô. Sự hình thành trình độ sáng tạo xã hội mới. Trình độ sáng tạo xã hội mới.

Phát hiện ra được các phương thức và thủ đoạn làm được những công việc lớn lao. Phát hiện các bí quyết để làm được những công việc khó khăn, phức tạp. Vạch ra các điểm sáng tạo, các hoàn cảnh đạt được những sáng tạo mới.

Khám phá ra những bí mật, những bí quyết người ta hết sức che giấu. Vạch ra được những bí mật ẩn sâu, vạch ra được thực chất của công việc mà đối tượng tiến hành, dưới tầng tầng lớp lớp những thứ che phủ. Vạch ra các hoạt động bí mật. Các hành động bí mật. Vạch ra các thế lực ẩn sâu. Các chủ thể bí mật, thậm chí siêu mật như chủ thể điều hành kinh tế siêu vĩ mô. Phát hiện ra các chủ thể bí mật đang chi phối nền kinh tế toàn cầu, quy mô, tầm vóc và các thủ đoạn, phương thức hành động. Các thời điểm ra đòn. Các biện pháp phòng chống, trả đòn. Có rất nhiều bí mật của công việc cần phải vượt qua, phương thức vượt qua đó như thế nào?

Vạch ra những phương thức hành động mới có hiệu quả.

Phát hiện ra các công việc mới xuất hiện. Vạch ra các điều phải tính đến, những trở ngại phải lưu ý. Vấn đề là vạch ra được người ta đang ở trình độ làm được những việc gì, có những bí quyết gì chủ đạo. Trên cơ sở đó phát triển lên những trình độ mới.

Dự báo các công việc sẽ xuất hiện.

Phát hiện ra những phương thức xử lý những lĩnh vực đã xế chiều đạt hiệu quả cao và ít tốn kém.

Phân tích được các sức mạnh xã hội nào mới hình thành. Các thế cuộc xã hội mới như thế nào? Các phương thức khai thác các nguồn lực mới xuất hiện.

Vạch ra những sức mạnh gì của xã hội mà chưa khai thác được?

Tìm ra những điểm có thể đem lại sự phát triển mang tính đột biến.

Vạch ra được những vấn đề chủ yếu mà có sự phát triển phi thường.

Thiết lập cái cũ để đối chiếu với cái mới.

Các cách thức vạch ra được chiến lược phát triển hữu hiệu.

Vạch ra các phương thức cạnh tranh mới. Làm thế nào để khống chế được một lĩnh vực kinh tế cụ thể trong cạnh tranh?

Con đường sáng tạo hiện đại và tương lai

Nói đến kinh tế tri thức là nói đến sự sáng tạo. Nói đến sự sáng tạo thì phải nói đến trực giác. Để đánh thắng kẻ thù ghê gớm là sự dốt nát, thiếu tính sáng tạo thì người ta phải làm những gì?

Trực giác được hình thành như thế nào? Làm thế nào để hình thành nên trực giác? Nếu một người có năng lực trực giác đặc biệt thì phải làm thế nào để được người ấy truyền được công lực hình thành nên trực giác đặc biệt đó cho người khác. Nhưng vấn đề là làm thế nào để hình thành nên được năng lực trực giác thế hệ mới.

Tai hoạ mới đến với dân tộc, một kẻ xâm lăng chưa từng có là biến đổi khí hậu với thảm hoạ nước biển dâng tạo nên một ý chí mới, một năng lực sáng tạo mới cho dân tộc.

Khuôn khổ của sự sáng tạo.

Sự sáng tạo tập thể, sáng tạo cộng đồng, sáng tạo của xã hội.

Các giải pháp sáng tạo mới. Giải pháp cho các vấn đề khó khăn nào đó của đất nước, của xã hội, của cộng đồng, của tổ chức, của doanh nghiệp, của cá nhân.

Muốn làm được công việc sáng tạo ở các đẳng cấp khác nhau thì người ta phải làm những gì?

Con đường hoạt động thực tiễn hiện đại

Phương thức đưa các thành quả mới nhất ở phòng thí nghiệm ra thực tiễn.

Phương thức kết nối các kiến thức chuyên sâu, vận dụng chúng để tạo nên được các tạo phẩm vật thể và phi vật thể mới.

Thực hiện các liên kết xã hội mới. Các liên kết bí mật.

Tạo môi trường xã hội cục bộ thuận lợi để các kết hợp, liên kết xảy ra.

Chung sống với các sức mạnh bí mật khổng lồ.

Cài đặt kết cấu hạ tầng vào xã hội, vào các cộng đồng.

Các nguồn lực cần thiết, các phương thức tổ chức và động viên. Huy động được các nguồn lực xã hội mới.

Các thủ đoạn, các loại mồi nhử, các động tác giả, các thử nghiệm ban đầu.

Người ta biết được những vướng mắc, những khó khăn để có cách xử lý về những vấn đề mà dùng tiền nhiều có thể giải quyết được. Muốn tiêu được nhiều tiền phải có kết cấu hạ tầng của nền kinh tế tri thức ở mức độ nào đó.

Con đường mở ra bình diện hoạt động mới

Hiểu được những điều lớn lao, đề ra được những nhiệm vụ lớn lao và giải quyết được những nhiệm vụ đó bằng những biện pháp ít tốn kém, đạt được hiệu quả cao với thời gian rút ngắn.

Tạo nên bình diện hoạt động mới, nhanh hơn.

Người ta phải tạo nên những liên kết xã hội mới, những liên kết doanh nghiệp mới.

Người ta nhanh chóng phát triển những lĩnh vực có triển vọng.

Rút lui nhanh ra khỏi những lĩnh vực đang xế chiều. Tránh làm những việc vô ích, xế chiều, không có triển vọng tương lai.

Bình diện hoạt động mới làm thay đổi cái cũ như thế nào? Làm cho một vài năm mà các sự biến diễn ra khiến người ta có cảm giác là cả một thế hệ đã qua đi.

Đặc trưng của kết cấu hạ tầng của nền kinh tế tri thức là thường xuyên phải nâng cấp, cập nhật, tạo lập phiên bản mới bao quát, vận hành nhanh hơn.

MỘT VÀI VÍ DỤ VỀ CÁC PHƯƠNG TIỆN, CÔNG CỤ

CỦA NỀN KINH TẾ TRI THỨC

Các công cụ trí tuệ, tri thức, phần cứng đặc chủng, phần mềm chuyên dụng, các chất liệu, sự liên kết xã hội.

Công cụ ý chí, công cụ tổ chức, công cụ điều khiển, công cụ kiểm soát, công cụ phản hồi, công cụ lãnh đạo.

Giải pháp mang tính tổng thể cho sự phát triển. Nêu được các vấn đề, nêu ra tính chất các công việc, giải pháp cho các vấn đề. Các thủ tục giải quyết công việc.

Bí quyết tổ chức, bí quyết quản lý, bí quyết hành động.

Quy trình đào tạo chuyên gia các loại.

Kỹ thuật viết báo cáo mà lồng vào giải pháp.

Kỹ thuật phát hiện bí mật ẩn sâu.

Kỹ năng hoạt động bí mật làm thay đổi các trạng thái công khai.

Kỹ năng xác định các con số che giấu.

Kỹ thuật nâng cao tốc độ nhìn nhận vấn đề, nâng cao tốc độ giải quyết vấn đề, tháo bỏ các ách tắc.

Tiền ảo là công cụ của sự phát triển kinh tế hiện đại. Sử dụng tiền ảo như thế nào?

Phương thức nghiên cứu là phương tiện của nền kinh tế tri thức.

Phương pháp mở ra bình diện hoạt động mới cho xã hội.

Phương thức khai phá tương lai.

Các công cụ khai phá tương lai.

Phattri.com

Facebook Comments